Bibliotheek

Lees hier welke onderwerpen wij van belang vinden en waarom.

Risicogestuurd beleid met de Digitale Collega

Alle wegbeheerders en de politie kunnen BLIQ vanaf nu downloaden

Lees meer

Risicogestuurd beleid met de Digitale Collega

De VIA Software is ontworpen als Digitale Collega van wegbeheerders en de politie. Net zoals een ‘gewone’ collega gaat de Digitale Collega mee met actuele ontwikkelingen. Daarom helpt de software nu bij het maken van risicogestuurd beleid, zoals aanbevolen in het SPV 2030. De nieuwste BLIQ bevat twee unieke tools die het maken van dit beleid ondersteunen en stimuleren: de ongevallenscore en CROSS. Alle wegbeheerders en de politie kunnen BLIQ vanaf nu kosteloos downloaden.

BLIQ bevat vanaf nu een Top 10 van meest onveilige trajecten en CROSS Snelheden. Deze twee toepassingen vormen het startpunt bij de aanpak van onveilige trajecten. Ze helpen bij het prioriteren van probleemtrajecten en bij het kiezen van mogelijke passende maatregelen. Wegbeheerders en de politie hebben tevens (kosteloos) toegang tot een interactieve versie van de Top 10 en CROSS Snelheden in de VIA Software.

Top 10 van meest onveilige trajecten
De Top 10 van meest onveilige trajecten is gebaseerd op de ongevallenscore. In deze score zijn 4 indicatoren meegenomen: het aantal ongevallen, het aantal slachtofferongevallen, het aantal dodelijke ongevallen en het ongevalsrisicocijfer per traject. Door middel van ranking krijgen de trajecten een landelijke score, op basis waarvan per gemeente of provincie een Top 10 gemaakt wordt. De Top 10 geeft een overzicht van de trajecten in het werkgebied die aandacht nodig hebben.

CROSS Snelhedenkaart
CROSS Snelheden helpt vervolgens bij het zoeken naar een mogelijke oorzaak van de hoge ranking in de Top 10. Deze methode combineert de ongevallenscore met de verklarende variabele snelheid. Met andere woorden: is te hard rijden een mogelijke oorzaak van de ongevallenscore? VIA gebruikt voor de snelheidsdata de Floating Car Data van HERE.

Trajecten krijgen een prioriteitskleur, die terug te vinden is in de (interactieve) Snelhedenkaart (mede mogelijk gemaakt door HERE). Als het traject een rode kleur heeft, weet je zeker dat te hard rijden een probleem vormt. Een curatieve aanpak is aan te raden. Als een traject geel is, gebeuren er niet veel ongevallen, maar wordt er wel te hard gereden. Een preventieve aanpak is hier op z’n plaats.

$5

Direct aan de slag
Ben je wegbeheerder of werk je bij de politie? Dan kun je met je VIA-account direct aan de slag. Login en gebruik de interactieve Top 10 en Snelhedenkaart.

BLIQ, de Top 10 en CROSS helpen je om te streven naar nul verkeersslachtoffers!

Rapport ‘Verkeersveiligheid provinciale wegen’ nu online

De ANWB en VIA publiceren een rapport over de verkeersveiligheid van provinciale wegen.

Lees meer

Rapport ‘Verkeersveiligheid provinciale wegen’ nu online

Met het oog op de nieuwe collegeperiode publiceert de ANWB op 28 maart een rapport over de verkeersveiligheid van provinciale wegen. VIA voerde het onderzoek uit en stelde het rapport op. Dit rapport is nu voor iedereen te raadplegen via de website van de ANWB.

Oorzaak hoge ongevallenscore
VIA onderzocht of een hoge ongevallenscore (veel ongevallen op een traject) mogelijk wordt veroorzaakt door de weginrichting, door te hard rijden of dat er wellicht iets anders speelt. Het rapport bevat een toelichting op de onderzoeksmethode, een grafiek en een verkeersveiligheidskaart. Via de website van de ANWB is tevens een interactieve versie van de verkeersveiligheidskaart te raadplegen.

EuroRAP en CROSS
Voor het onderzoek zijn de wegen opgedeeld in trajecten (een wegverbinding tussen twee hoofdkruispunten) om de verschillende data met elkaar te kunnen combineren. De grafiek en de kaart tonen de trajecten ingedeeld naar prioriteit (rood, oranje, geel en groen). Deze prioritering gebeurt op basis van de ‘CROSS-methodiek’ waarbij de ongevallenscore wordt ‘gekruist’ met de veiligheid van de weginrichting (op basis van de EuroRAP-sterrenscore). CROSS kent de hoogste prioriteit toe aan trajecten waarbij de ongevallenscore hoog is en de EuroRAP-score laag (wegen met 1 en 2 sterren hebben de onveiligste weginrichting). Met andere woorden: trajecten krijgen een hoge prioriteit als er én veel ongevallen hebben plaatsgevonden én als de weginrichting niet voldoet aan de vormgevingscriteria.

Grafiek en kaart
De grafiek toont de huidige en toekomstige prioritering van het provinciale wegennetwerk. In de toekomstige prioritering zijn trajecten meegenomen die nog niet zijn aangepakt of waar nog geen maatregelen staan gepland (zie afbeelding: grafiek van Nederland). De kaart geeft de indeling van de wegen uit de grafiek weer. Op de online kaart zijn daarnaast de ongevallenscore, de veiligheidsscore van de weginrichting (EuroRAP-sterrenscore) en snelheidsscore te vinden.

Prioriteren van investeringen
Provinciale wegbeheerders kunnen het rapport gebruiken als hulpmiddel bij het prioriteren van de investering in de verkeersveiligheid en infrastructuur. Ook kan het gebruikt worden om risicogestuurd beleid te maken, zoals geadviseerd door het ministerie in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.

Vrij toegankelijk
Op de website van de ANWB is per provincie een rapport beschikbaar en één van heel Nederland. Zo kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden en worden afgezet tegen de landelijke scores. Het rapport is opgesteld voor de kersverse provinciale bestuurder, maar de informatie is voor iedereen vrij toegankelijk.

$5

Huidige (hart van de grafiek) en toekomstige (buitenste ring) prioritering provinciale wegennetwerk Nederland.

Digitale Collega versterkt het verkeersteam

Gebruik van de VIA Software (Digitale Collega) is sterk toegenomen in 2018. In 2019 blijven we innoveren om deze stijgende lijn vast te houden.

Lees meer

Digitale Collega versterkt het verkeersteam

Het is onze missie om de VIA Software zó te ontwikkelen dat het jou als gebruiker helpt je werk efficiënter en makkelijker uit te voeren. Dat het jouw Digitale Collega vormt, die vragen over verkeersveiligheid in jouw gebied beantwoordt, je signalen geeft en helpt met analyseren en rapporteren. Dat de Digitale Collega inderdaad steeds meer verkeerskundigen helpt, blijkt uit de gebruikersstatistieken van 2018. Wij zullen ons inzetten om de stijgende lijn van 2018 vast te houden in 2019, zodat de Digitale Collega een vaste plek krijgt in het verkeersteam van beleidsmakers, wegbeheerders en politie.

Geen discussie over cijfers
Eind november 2017 vervingen we ViaStat door de VIA Software in de vorm van de Digitale Collega. We zijn er ontzettend trots op dat het gebruik van de software sindsdien enorm is toegenomen. Zowel het totaalaantal unieke gebruikers per maand is gestegen (grafiek 1), als het aantal minuten dat de software wordt gebruikt (grafiek 2). De toename van het gebruik is ook te zien over de hele breedte van gebruikers: provincie, gemeente, politie etc. Opvallend is dat dit zowel voor kleine tot grote gemeenten geldt (grafiek 3). Ook BLIQ is een succes. In 2018 hebben 741 unieke gebruikers 2.646 unieke BLIQ-rapportages gedownload. Nieuwe tools als de chat (met de Helpdesk en collega’s) en nieuwe kaartfuncties lijken het gebruik te stimuleren. De Digitale Collega wordt steeds vaker geraadpleegd. Het toegenomen gebruik betekent óók dat een groeiend aantal verkeerskundigen kiest voor een op feiten gebaseerde aanpak van verkeersveiligheid.

Prioriteiten stellen
We blijven innoveren om de Digitale Collega verder te ontwikkelen, zodat hij jou nog beter kan ondersteunen bij je werkzaamheden. Daarom introduceren wij in het voorjaar van 2019 een nieuwe functie: CROSS. De Digitale Collega helpt met CROSS trajecten binnen jouw werkgebied te prioriteren. Dit doet hij op basis van ongevals- en snelheidsrisico en EuroRAP-scores (over weginrichting op provinciale wegen). Elk traject krijgt een kleur: groen, geel, oranje of rood. De kaart is eenduidig en eenvoudig in gebruik en erg handig bij klachtafhandeling, maatregelprogramma’s en handhaving.

Wij maken onze software voor jou.
Daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening. In slechts 3 vragen kun je aangeven hoe jij de Digitale Collega ervaart. De vragen zijn niet anoniem, zodat we aan je kunnen terugkoppelen wat we met je opmerkingen gedaan hebben. Bovendien verloten we onder de reacties een heerlijke taart voor het hele verkeersteam.

Geef hier je mening.

$5

$5

$5

Ongevallen voorkomen met CROSS

Clusters van Risico’s op basis van Ongevallen- en Snelheden Statistiek

Lees meer

Ongevallen voorkomen met CROSS

Ongevallen voorkomen in plaats van genezen. Dat wil iedereen, maar hoe doe je dat? Hoe bepaal je risicolocaties en waar begin je met het nemen van maatregelen? VIA helpt jou. We hebben een unieke, innovatieve tool ontwikkeld om locaties te prioriteren om zo ongevallen in de toekomst te voorkomen: CROSS. CROSS prioriteert trajecten op basis van rijsnelheden. Snelheid is immers een belangrijke verklarende variabele voor onveiligheid.

Snelheid als oorzaak van ongevallen
Met STAR zet VIA zich samen met de politie en het Verbond van Verzekeraars in om de registratiegraad van verkeersongevallen te verhogen. En met succes. Het Ministerie van I&M bevestigt dat de registratie inmiddels weer op het niveau is om analyses uit te voeren voor beleidsvorming. Als we echter alléén naar de ongevallen kijken, beperken we ons tot reactief beleid: nadat er ongevallen zijn gebeurd komen we met maatregelen. Hoe kunnen we de ongevallencijfers gebruiken voor proactief beleid: het nemen van preventieve maatregelen? Dat kan als de ongevallencijfers worden gecombineerd met de snelheidsgegevens. De oorzaak van ongevallen weten we vaak niet, maar dat snelheid een grote factor kan zijn op de ernst van het ongeval is duidelijk. Hoe groter de overschrijding van de snelheidslimiet, des te groter is het risico op een ongeval én het risico op een ernstige afloop. CROSS combineert daarom het snelheidsrisico (proactief) van een bepaald traject met het ongevalsrisico (reactief).

Combinatie snelheids- en ongevalsrisico
VIA gebruikt haar jarenlange verkeerskundige én IT-kennis om een kaart te maken die zo bruikbaar is dat het een basis legt bij het maken van risicogestuurd beleid. Zij ontwikkelde een verkeerskundig betrouwbare methode met intelligente geografische koppelingen om de kaart met exacte ongevallenlocaties (‘puntjes’) te combineren met de kaart met snelheidstrajecten (‘lijnen’). Deze methodiek gebruikte VIA al bij het samenstellen van de trajecten top 10 in BLIQ. Deze kennis heeft ze uitgebreid en toegepast bij CROSS.

$5

De CROSS-kaart ordent trajecten in 4 overzichtelijke prioriteits¬klassen (rood, oranje, geel en groen). Deze prioritering gebeurt op basis van het snelheidsrisico en ongevalsrisico per traject. VIA gebruikt Floating Car Data (FCD) van HERE voor het bepalen van de snelheidsrisico’s. FCD zijn actueel, daadwerkelijk gemeten (dus niet afgeleid van andere data), voldoen aan een hoge confidence-score en zijn representatief door de grote diversiteit aan verkeers¬deelnemers. Het ongevalsrisico berekenen we aan de hand van de STAR Database met politieregistraties. We berekenen de verkeersprestatie: het aantal auto’s x de lengte van het wegvak (vtgkm). Verder zijn alleen ongevallen meegenomen met ten minste 1 motorvoertuig én waarvan we de exacte locatie weten.

Prioriteiten in 1 kaart
Elk traject krijgt een prioritering en een kleur op basis van de prioriteitenmatrix. De kleur is zichtbaar op de kaart. Op die manier is direct te zien welk traject aandacht nodig heeft. In de BLIQ-rapportage nemen we de top 10 trajecten op inclusief CROSS-kaart.

$5

In de software zal ook een CROSS-monitor zijn te raadplegen. De snelheden- en ongevallendata zijn actueel, zodat deze periodiek kunnen worden gemonitord. De monitor is een grafiek met voor elk werkgebied het aantal kilometer weglengte per snelheidslimiet voor elke prioriteitsklasse.

$5

De CROSS-kaart helpt je op weg met het maken van concreet beleid door een aanpakrichting te geven voor elke prioriteitsklasse. Bovendien kun je detailinformatie opvragen door in de kaart op een traject te klikken. Alle data die zijn gebruikt zijn beschikbaar, inclusief de precieze plek van het traject in de prioriteitenmatrix. De precieze locatie van het ‘witte puntje’ in de matrix zegt bovendien iets over de prioriteit van het traject. Zo heeft een traject met het witte puntje rechtsboven in het rode vlak meer prioriteit dan een traject met het witte puntje linksonder in het rode vlak.

$5
$5

Kosten en beschikbaarheid
Je kunt de CROSS-kaart (inclusief de ongevals- en snelheidsrisicokaart) in het voorjaar van 2019 verwachten in de software, mits je een Snelheden-abonnement hebt. De CROSS-trajecten-top-10 zal in BLIQ voor iedereen te raadplegen zijn. De prijs van het snelhedenabonnement blijft hetzelfde.

CROSS past helemaal in het huidige verkeersveiligheidsbeleid met een risicogestuurde aanpak. Met deze innovatieve tool kun je proactief beleid maken en preventieve maatregelen nemen. Zorg dat je up-to-date blijft (bijvoorbeeld via de e-mail die we periodiek versturen aan onze gebruikers met een persoonlijke update) en dat je CROSS kunt raadplegen in het voorjaar van 2019. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op. Gebruikers kunnen ons bereiken via de Helpdesk-chat, maar we zijn ook gewoon via e-mail (info@via.nl) of telefoon (073-6579115) te bereiken.

Vakbeurs Mobiliteit zeer geslaagd

Zo’n 2.200 professionals kwamen samen om alles te weten te komen over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Lees meer

Vakbeurs Mobiliteit zeer geslaagd

“Jeetje, dit is vet zeg!” Een VIA gebruiker en Hugo Coppen van VIA staan over een groot beeldscherm gebogen. Hugo liet zojuist de trajectrapportage aan de gebruiker zien, waarin snelheden- met ongevallendata met elkaar worden gecombineerd. Beursbezoekers schuifelen geïnteresseerd langs de VIA Stand, waarin Erik, Giedo, Hugo, Jolijn en Lisette van VIA aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en een praatje te maken.

Woensdag 28 en donderdag 29 november vond de Vakbeurs Mobiliteit plaats in Houten. Zo’n 2.200 professionals uit de verkeerswereld kwamen samen om alles te weten te komen over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Speciaal voor haar gebruikers was VIA aanwezig met een stand, organiseerde zij 2 gebruikersdagen en directeur Erik Donkers verzorgde een lezing over CROSS, de nieuwste innovatieve tool van VIA.

Tussen alle high-tech-auto’s, IT-oplossingen en banners van andere standhouders wisten de beursbezoekers de weg naar de VIA Stand goed te vinden. Wegbeheerders van diverse gemeentes en provincies en politiemensen stelden vragen of gaven feedback over de VIA Software. Er werden vervolgafspraken gemaakt, proefpersonen voor de implementatie van CROSS gevonden en vele kopjes koffie gedronken. Bezoekers gingen naar huis met een koffiemok van VIA, een persoonlijke profielfoto voor hun VIA Account en de Quick Start met de nieuwste functies van de software.

De lezing van CROSS van Erik Donkers was met 45 deelnemers drukbezocht. De methodiek achter CROSS en haar toepassingen werden erg goed ontvangen. Een deelnemer noemde het ‘een mooi product, een verrijking’. Alhoewel de Gebruikersdagen niet zo drukbezocht waren als vorig jaar, was er een leuke groep van enthousiaste deelnemers aanwezig. Goed te horen was dat de nieuwe functies in de software, zoals de chatfunctie, al gebruikt worden en dat de reacties positief zijn.

Wij kijken terug op 2 zeer geslaagde beursdagen. Vorig jaar lanceerden wij tijdens de Vakbeurs Mobiliteit de upgrade van de software. Gebruikers zijn hierover zo enthousiast dat het gebruik enorm is gestegen. Dit enthousiasme zagen wij dit jaar terug op de beursvloer. Op een ontspannen manier hebben gebruikers met ons en elkaar kunnen spreken, zodat er een gevoel ontstond deel uit te maken van de groeiende ‘community’ VIA. Een community waarin we elkaar inspireren en waarin we kennis delen. Om uiteindelijk samen de verkeersveiligheid te vergroten. En ja, de trajectrapportage is inderdaad een héle vette tool.

VIA Gebruikersdag tijdens Vakbeurs Mobiliteit Houten

Op 28 & 29 november organiseren wij tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten een nieuwe landelijke Gebruikersdag. Je bent van harte uitgenodigd!

Lees meer

VIA Gebruikersdag tijdens Vakbeurs Mobiliteit Houten

Gebruik je de VIA Software regelmatig en wil je weer helemaal up-to-date zijn? Of log je bijna nooit in, maar wil je wel graag weten hoe de software werkt? Kom dan naar de gratis Gebruikersdag op woensdag 28 of donderdag 29 november, beiden van 14.30 tot 16.30 uur. Meld je aan via de groene inschrijfknop op de Startpagina. Je ontvangt dan automatisch een bericht in je Berichtenbox met alle praktische informatie.

De Gebruikersdag staat in het teken van Teamwork: zonder samen te werken kan namelijk geen integraal verkeersveiligheidsbeleid tot stand komen. We presenteren onze software, inclusief de nieuwste functionaliteiten van de laatste update, en we vertellen graag waar we verder mee bezig zijn. We laten zien hoe de nieuwe softwarefuncties het teamwork ondersteunen en hoe compleet, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk de VIA Software is, voor zowel de beginner als de verkeersspecialist. Ook is het leuk elkaar tijdens de Gebruikersdag weer eens te ontmoeten.

VIA Stand
Je kunt VIA ook ontmoeten in de VIA Stand. Daar zijn onze experts aanwezig om al je vragen over de software te beantwoorden. Maar er is meer. Met een persoonlijk VIA Account mét profielfoto vergroot je eenvoudig je netwerk en werk je gerichter samen. Daarom kun je in de VIA Stand een typische verkeersveiligheidspasfoto van jezelf laten maken en die direct toevoegen aan je VIA Account. Je kunt de foto natuurlijk ook gebruiken voor al je andere social media-accounts.

Lezing Erik Donkers: CROSS
Onze directeur Erik Donkers presenteert tijdens de Vakbeurs voor het eerst de methodiek achter CROSS (Clusters van Risico’s o.b.v. Ongevallen & Snelheden Statistiek) en de praktische toepassing ervan. CROSS is de nieuwst innovatieve tool van VIA. Met CROSS worden het snelheidsrisico én het ongevallenrisico van een bepaald traject met elkaar gekruist in een prioriteiten-matrix. Direct is zichtbaar wat aandacht nodig heeft: de aanpak van ongevallen, handhaving op snelheidsovertredingen of verbetering van de weginrichting. Zo helpt CROSS het aantal hardrijders te verlagen én (ernstige) snelheidsgerelateerde ongevallen te reduceren. Een innovatieve tool dus om te komen tot een risicogestuurde aanpak, zoals geïntroduceerd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

De lezing van Erik Donkers vindt plaats op woensdag 28 november van 11.30 tot 12.05 in de Elzenzaal.

Meld je hier aan voor lezing.

Efficiënter teamwork met nieuwe update

VIA helpt je altijd een stap vooruit. Lees hier hoe de nieuwe update van 20 oktober onze software jou helpt om nog beter samen te werken

Lees meer

Efficiënter teamwork met nieuwe update

Om een integraal verkeersveiligheidsbeleid van de grond te krijgen is teamwork essentieel: vanuit verschillende werkvelden input leveren, kennis delen en maatregelen nemen of campagnes uitzetten. De VIA Software heeft een update ondergaan, waarmee diverse functies zijn toegevoegd die deze samenwerking ondersteunen. In dit artikel een kort overzicht. Voor een uitgebreide demonstratie nodigen we je graag uit voor onze gebruikersdagen tijdens de Vakbeurs Mobiliteit op 28 en 29 november in Houten.

Nieuwste functies
Wil je een stapsgewijze uitleg over de software, inclusief de nieuwste updates? Raadpleeg dan onze vernieuwde Documentatie over de Startpagina, Ongevallen, Snelheden, Rapportage, STAR Data en HERE Data.

Berichtenbox
Op elk scherm binnen de software heb je toegang tot de Berichtenbox. Daar komen de berichten binnen, zoals meldingen van VIA, chatberichten van jouw collega’s of de VIA Helpdesk. Uiteraard kun je vanaf je flexplek zelf een chatgesprek starten. Deel eenvoudig afbeeldingen, of zelfs een compleet werkbestand. Zo kun je gerichter en efficiënter samenwerken. En het is ook handig als je vastloopt in je analyses en de Helpdesk of jouw collega even met je mee wil kijken.

Werkbestand
In de Ongevallen- en Snelhedensoftware kun je nu gemakkelijker werken met je werkbestand door middel van 5 nieuwe knoppen. Met deze knoppen kun je eenvoudig een nieuw werkbestand aanmaken, wijzigen (voorheen ‘Basisbestand aanpassen’) bewaren én delen via de chat.

Kaartbeeld opslaan
In het tabblad Kaart (in de Ongevallen- en Snelhedensoftware) is de nieuwe knop ‘Kaartbeeld’ toegevoegd. Daarmee kun je heel eenvoudig in elke kaart een kaartbeeld (een specifiek gebied op de kaart) opslaan. Dit is erg handig als je telkens exact hetzelfde gebied wilt monitoren of erover wilt rapporteren. Ook kun je een opgeslagen kaartbeeld in Statistiek openen, zodat je van exact hetzelfde gebied de ongevallen- met de snelhedendata kunt vergelijken. Je kunt het kaartbeeld opslaan als afbeelding, pdf-bestand of video, maar ook direct printen.

De gebruikersdag
Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten organiseren we 2 gebruikersdagen: één op woensdag 28 november en één op donderdag 29 november (beiden van 14.00 t/m 15.30 uur). We lichten daar de nieuwste functies toe en geven een live demonstratie. Toegang tot de beurs en de gebruikersdag is gratis. Wil je naar de gebruikersdag komen, houd dan onze Berichtenbox goed in de gaten. Binnenkort ontvang je hier een bericht over.

Toename E-bike ongevallen

Grijze imago e-bike lijkt af te nemen

Lees meer

Toename E-bike ongevallen

Met de zomervakantie in volle gang, is STAR wederom in de ongevalcijfers gedoken. Hieruit blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers onder e-bikers harder stijgt dan onder fietsers. Medio september vorig jaar bleek al uit de STAR-cijfers dat de e-bike in opkomst was ten aanzien van de verkeersdoden. Vooral de oudere verkeersdeelnemers sprongen er toen uit.

In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen verkeersslachtoffers voor verschillende type fietsen. Dus de gewone fiets, e-bike, brom- en snorfiets. Hieruit komt naar voren dat het grootste aandeel verkeersslachtoffers onder e-bikers valt in een hogere leeftijdsklasse (vanaf 45-50 jaar). De gewone fiets, brom- en snorfiets laten juist een daling zien in het aantal verkeersslachtoffers vanaf 50 jaar. Er is echter wel een let op, want er is bij de e-bikers een lichte piek van het aantal verkeersslachtoffers te zien rond 16 jaar. Daarmee lijkt de e-bike zich, qua verkeersslachtoffers, aan te sluiten op de grote piek bij de brom-, snorfiets vanaf 16 jaar en de fiets vanaf 12 jaar.

Opmerkelijk in het huidige onderzoek is dat, kijkend naar de verdeling man-vrouw, er een ander slachtofferpatroon te zien is onder e-bikers. Vrouwen zijn opvallend vaker slachtoffer. Namelijk 60% van de ongevallen met een e-bike betreft een vrouw. Terwijl bij andere fiets typen (brom- snorfiets) het juist de mannen zijn die de meerderheid van de slachtoffers vormen. Bij bromfietsongevallen is bijvoorbeeld 70% een man. De ongevallencijfers laten tevens zien dat vrouwen op jongere leeftijd de keuze maken voor een e-bike en dan ook meer gaan fietsen ten opzichte van de mannen.

Kijkend naar de ongevallenlocaties valt op dat rotondes en 3-taks kruisingen een groter risico vormen voor ongevallen met de e-bike. 78% van de slachtoffers onder e-bikers vallen binnen de bebouwde kom.

Altijd registreren van alle ongevallen: gebruik MobielSchadeMelden.nl
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een vijfde plek op de wereldranglijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s als met fietsers en voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het registreren van álle verkeersongevallen. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen op via MobielSchadeMelden.nl ongevallen te melden, om zo op makkelijke wijze de verzekeraar te informeren en gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat te helpen de verkeersveiligheid te vergroten.

Ongevallenoverzicht e-bike ongevallen

Voorspel ongevallen met big data

VIA gaat samenwerking aan met JADS

Lees meer

Voorspel ongevallen met big data

Bij VIA werken we dagelijks met data: van rijsnelheden en van ongevallen. Aan de hand van big data brengen we de verkeerssituatie van buiten naar binnen op jouw scherm. We dagen onszelf iedere dag uit om in dit kader innovatief bezig te zijn. Daarom nemen wij sinds kort deel aan het MKB Data Lab van het platform Driven by data. Vanuit daar werken wij samen de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Samen kijken we of we nieuwe inzichten kunnen creëren in de risicoprofielen om zo de verkeersveiligheid te vergroten. En wie weet kunnen we uiteindelijk zelfs ongevallen voorspellen.

JADS
JADS is een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg en de TU Eindhoven en richt zich volledig op big data. Gedurende zo’n 6 weken zal Sjoerd Broos, student aan de JADS, met ons meelopen. Samen met hem gaan we de data analyseren en valideren. We onderzoeken of we een soort DNA van een ongevallenset kunnen afleiden die een goed risicobeeld geeft. We doen dit aan de hand van historische analyse van de data, met uiteindelijk doel om proactief de verkeersveiligheid te verbeteren.

Platform Driven by data
Het platform Driven by data is een initiatief van de Rabobank, VNO-NCW Brabant Zeeland, Bossche Investerings Maatschappij, JADS, gemeente ’s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het platform helpt Bossche ondernemers in het MKB Data Lab te groeien dankzij slimme datatoepassingen. In het DataLab wordt gekeken waar de ondernemingskansen liggen en welke data beschikbaar is. Vervolgens krijgen ondernemers toegang tot data-expertise en gaan studenten met een specifiek vraagstuk aan de slag. Het platform wil dit model uiteindelijk landelijk gaan toepassen.

Resultaten
Als het onderzoek klaar is én er bruikbare resultaten zijn gevonden zullen deze in de software voor iedere gebruiker beschikbaar komen. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte. Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit (28 en 29 november) presenteren we de resultaten.

Rotonde onderzoek te vroeg in het nieuws

Tijdelijke rotonde-functie in de VIA Software

Lees meer

Rotonde onderzoek te vroeg in het nieuws

Vanuit STAR brengen we op gepaste momenten de verkeersveiligheid via de media onder de aandacht. Hiervoor maken we gebruik van de mogelijkheden die de verbeterde ongevallendatabase ons biedt. Vooraf informeren we hierover de STAR Stakeholders en de VIA Software gebruikers.

RTL Nieuws publiceerde op 15 januari ’18 een lijst met de gevaarlijkste rotonde van Nederland. VIA constateerde onjuistheden in de resultaten en heeft RTL Nieuws aangeboden het onderzoek correct uit te voeren. Helaas heeft RTL Nieuws, mede op basis van onze concept-resultaten, woensdagavond 11 april ’18 het item over de rotondes al uitgezonden. Wij zijn erg teleurgesteld over het ongevraagd gebruiken van de concept-resultaten uit ons onderzoek. Door deze werkwijze van RTL Nieuws hebben we u ook niet vooraf kunnen informeren. Dat vinden we erg vervelend.

Resultaten in de VIA Software
VIA heeft een bestand met alle rotondes in kaart gebracht. Deze data vormt de basis voor onderzoek. Liever hadden we meer tijd voor ons onderzoek gehad. Aangezien rotondes al in het nieuws zijn geven we je versneld inzicht in de data zodat je zelf al analyses in de software kan uitvoeren.

Toelichting onderzoek
Eerst zijn via het NWB (Nationaal WegenBestand van RWS) de rotondes bepaald. Hierop zijn handmatig correcties op uitgevoerd. Daarna zijn via de koppeling met het NWB de ongevallen per rotonde bepaald. Hiervoor is uitsluitend gebruik gemaakt van de ongevallen met een exacte locatie. Hiermee verschilt het resultaat met omschrijving ‘Rotonde’ van het kenmerk ‘Wegsituatie’. In werkelijkheid ligt het aantal ongevallen hoger, deels door het ontbreken van de exacte locaties van ongevallen en deels omdat de politie niet alle ongevallen registreert.

Tijdelijke rotonde-functie
De rotonde-functie in de software helpt je om in kaart te brengen hoe verkeersveilig de rotondes in jouw gebied zijn. Zo gebruik je de nieuwe functie:

  1. Ga via de Startpagina naar de Ongevallensoftware en kies voor het tabblad ‘Tabel’.
  2. Selecteer uit de lijst het kenmerk ‘Rotonde (april 2018) - Ja/Nee’. Vink vervolgens in de tabel ‘Ja’ aan en klik op ‘Toepassen’. Je maakt nu een werkbestand met alleen de ongevallen die op een rotonde plaatsvonden in de jaren 2014 t/m 2017 (de afgesloten jaren). De ongevallen uit 2018 zijn niet aan een rotonde toegedeeld, dus deze vind je daarom niet terug.
  3. Kies vervolgens ‘Rotonde (april 2018) - Lijst’ om de lijst met rotondes in jouw beheersgebied te maken; uiteraard kan je ook een kaart hiervan maken.

Goed om te weten is dat de data achter deze functie niet worden geüpdatet, aangezien de functie slechts tijdelijk beschikbaar is. Waarschijnlijk vervalt deze binnen 2 maanden.

Opmerking: doordat voortdurend wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de STAR Database is een trendanalyse niet mogelijk. Dit komt met name door sterke groei van het aantal ongevallen met een exacte locatie.

We hopen hiermee een beter inzicht te krijgen op de veiligheid van rotondes. Zodra meer bekend is over het onderzoek brengen we je uiteraard op de hoogte.

Mooi weer op komst, motorrijders opgepast

De eerste zonnige weekenden van het jaar vallen fors meer verkeersslachtoffers onder motorrijders dan gemiddeld.

Lees meer

Mooi weer op komst, motorrijders opgepast

De eerste zonnige weekenden van het jaar vallen fors meer verkeersslachtoffers onder motorrijders dan gemiddeld. Ligt het aantal slachtoffers (dode en gewonde motorrijders) in de wintermaanden op 10 per weekend, vanaf maart stijgt dat naar zo’n 40 met een piek in juni van liefst 50 motorslachtoffers per weekend. Dit weekend kruipt het kwik weer richting de 20 graden. Reden voor motorliefhebbers om de weg op te gaan, maar alertheid is dus geboden.

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA, waarvoor verkeersongevallendata van de politie van 2014 tot en met het eerste kwartaal van 2018 zijn gebruikt. Politie en verzekeraars roepen motorrijders – en in het bijzonder degenen die maandenlang de motor niet hebben gebruikt – op om zich bewust te zijn van het extra risico dat zij lopen op de eerste lentedagen en voorzichtig te rijden.

Meer ongevallen in het weekend dan doordeweeks
In de onderzoeksperiode 2014 t/m 2017 vallen in de weekends gemiddeld meer slachtoffers (34%) dan op doordeweekse dagen. In maart en april vallen er in de weekenden zelfs beduidend meer slachtoffers dan doordeweeks (in april gemiddeld zelfs 73% meer). Dit opzienbarende verschil is het gevolg van het begin van het motorseizoen: de motorrijder gaat in het weekend weer op pad en moet weer wennen aan zijn of haar voertuig. Het overige wegverkeer moet wennen aan het feit dat er weer meer motorrijders op de weg zijn. In mei en juni vallen er in absolute aantallen ook veel slachtoffers (in juni zelfs de meeste), maar is het verschil tussen werk- en weekenddagen kleiner.

Jongeren en motorrijders op middelbare leeftijd vaakst slachtoffer
Voor de analyse is ook gekeken naar slachtoffergroepen en ongevalsomstandigheden. Uit de data blijkt dat de meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorieën 24 t/m 29 jaar en 46 t/m 57 jaar. De meeste dodelijke slachtoffers zijn het gevolg van een ongeval met een vast voorwerp (34%), terwijl de motorrijders die gewond raakten juist vaak betrokken waren bij een flankbotsing (42%). De meeste gewonden vallen op de 50 kilometer per uur-wegen, dodelijke motorslachtoffers zijn vooral te betreuren op de 60- en 80 kilometer per uur-wegen.

Altijd registreren van alle ongevallen: gebruik MobielSchadeMelden.nl
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een negende plek op de wereldranglijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s als met fietsers en voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het registreren van álle verkeersongevallen. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen op via MobielSchadeMelden.nl ongevallen te melden, om zo op makkelijke wijze de verzekeraar te informeren en gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat te helpen de verkeersveiligheid te vergroten.

Factsheet: Mooi weer op komst, motorrijders opgepast

Goed op weg met STAR

In 2020 een database met 200.000 geregistreerde ongevallen. Daar werkt STAR op dit moment hard aan. Hoe is de stand van zaken nu? Een korte update.

Lees meer

Goed op weg met STAR

De kwaliteit van de registratie van verkeersongevallen is de afgelopen jaren sterk in beweging. Het aantal en de kwaliteit van de registraties nam drastisch af. STAR is echter van mening dat er zonder meetgegevens geen beleid kan worden gemaakt. Zij stelde zich daarom ten doel in 2020 te beschikken over 200.000 geregistreerde verkeersongevallen, mét gedetailleerde informatie, zodat de registratie weer op hetzelfde niveau is als in 2000. Hoe staat de registratie van ongevallen er nu voor? In dit artikel een korte update over de huidige stand van zaken en een blik in de toekomst.

Hoe wil STAR de ongevallenregistratie verbeteren? Er zijn twee parallelle ontwikkelingen in gang gezet die elkaar uiteindelijk gaan versterken. Ten eerste kreeg de ongevallenregistratie binnen de politie een nieuwe impuls met de invoering van KenmerkenMeldingenPlus in 2013. Ten tweede werd in 2016 de app MobielSchadeMelden door de verzekeraars gelanceerd, een belangrijke schakel in het compleet maken van de ongevallendatabase.

Stand van zaken

STAR Database aanzienlijk verbeterd
De STAR Database wordt samengesteld op basis van de ongevallenregistratie door de politie. Voor een betrouwbare database was het daarom noodzakelijk de registratie van de ongevallen door de politie te optimaliseren. Dit is de reden dat KenmerkenMeldingenPlus werd geïntroduceerd. Een aparte functie als aanvulling op het bestaande registratiesysteem van de politie (het BVH) waarmee alle ongevallenrapportages digitaal worden uitgeleverd.

Het BVH is een bewerkelijk systeem waardoor in de eerste jaren niet van alle ongevallen de data compleet was. STAR ontwikkelde daarom samen met de politie een digitaal systeem om feedback te kunnen geven op de registraties aan verschillende eenheden, districten en basisteams. De kwaliteit van de registraties laat sindsdien duidelijk een stijgende lijn zien. Het totaal aantal registraties in 2017, dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, is inmiddels gestegen tot 89%. Daarnaast is het in 2017 gelukt om van 75% van alle ongevallen de exacte locatie te bepalen. STAR is hier erg blij mee: het bepalen van de exacte locatie van een ongeval was altijd een groot probleem. Het BVH werkt namelijk niet met een GIS-kaart, waardoor het voor agenten erg lastig was de locatie van het ongeval duidelijk vast te leggen.

Ongevallenkaart 2017
De cijfers van 2017 zijn bijna rond. Aan de hand van twee dynamische kaarten geven we alvast inzicht in de cijfers van 2017. Een volle kaart met veel ongevallen. De grote steden en het hoofdwegennet zijn duidelijk te herkennen. Dit komt natuurlijk ook door de verbetering van de locatiebepaling van de ongevallen.

Kaart 1: Dynamische ongevallenkaart waarop in stappen van een week het aantal ongevallen met gewonden en/of doden in 2017 wordt afgebeeld.


Kaart 2: Dynamische ongevallenkaart waarop in stappen van een week het totaal aantal ongevallen in 2017 - uitgesplitst naar ongevallen met doden, gewonden en blikschade - wordt afgebeeld.

Nieuwe gegevens met de MobielSchadeMelden
De app MobielSchadeMelden (MSM) werd 2 jaar geleden als STAR initiatief door het Verbond van Verzekeraars gelanceerd. Met deze app kunnen weggebruikers die bij een ongeval betrokken zijn direct hun schade melden aan hun verzekeraar. De gegevens uit deze app worden momenteel nog niet opgenomen in de ongevallendatabase, maar dat gaat binnenkort veranderen.

4 jaar bruikbare ongevallendata
Met de afsluiting van 2017 beschikken we nu over 4 jaar bruikbare ongevallendata (2014, 2015, 2016, 2017). Afgelopen jaar zijn al verschillende publicaties verschenen op basis van deze data: 'Ongevallen met jongeren', 'Donkere dagen, meer ongevallen', 'Het aantal verkeersdoden wil niet dalen' en 'Rijden onder invloed tijdens de feestdagen een probleem'. Ook krijgen ongevallenconcentraties steeds meer aandacht. Een beeld dat steeds duidelijker wordt als gevolg van de verbeterde ongevallenregistratie.

Informeer gemakkelijk je bestuur
Op 12 maart verschijnt de nieuwe 'BLIQ' (blik op de weg met slimme (IQ) data): een verkeersveiligheidsrapportage van alle Nederlandse gemeenten, regio's, provincies en politie-eenheden met de gegevens over 2014 t/m 2017. Alle wegbeheerders en politie krijgen hun 'eigen' BLIQ met de belangrijkste ongevallengegevens van hun eigen werkgebied. De ongevallenrapportage geeft inzicht in de trend, belangrijke kenmerken als leeftijd, vervoerwijze en wegbeheerder en in regio-versie is een benchmark tussen de gemeenten opgenomen. Ook geeft BLIQ de Top van de VOC's (VerkeersOngevallenConcentraties). De rapportage is bedoeld om het bestuur tijdig te informeren en op die manier eenvoudig lokaal aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. De nationale aandacht voor verkeersveiligheid verschuift zo naar het lokale niveau en zal vast ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen aan bod komen.

De volgende stappen

MobielSchadeMelden
In de derde week van maart verschijnt een compleet nieuwe versie van de MSM. Het wordt onder andere mogelijk MSM op te nemen in apps van verzekeraars. Zo kan bijvoorbeeld vooraf het formulier al automatisch worden ingevuld met veel gegevens. Daarnaast wordt het mogelijk de app met 2 gebruikers (betrokkenen bij het ongeval) tegelijk te gebruiken en met elkaar te laten communiceren. Met deze nieuwe ontwikkelingen is de stap van het papieren formulier naar een digitale registratie een stuk dichterbij.

Aangezien de verzekeraars dit jaar campagne gaan voeren voor de app, is de verwachting dat het aantal registraties via deze app gaat toenemen. De gegevens uit de nieuwe MSM app worden dan ook dit jaar opgenomen in de VIA Software.

Ongevallendata in beweging
De set van beschikbare ongevallendata wordt steeds uitgebreider, maar ook complexer. Niet alleen de gegevens van de MSM worden beschikbaar, maar ook die van wildaanrijdingen of data vanuit ambulances. Dit is waardevolle informatie die je niet wilt missen.

Door het groeiend aantal gegevens is publicatie één keer per jaar niet meer toereikend. Dit heeft STAR dan ook verkort. Een andere consequentie van de veranderende dataset is dat vergelijking met oudere jaren (5 jaar geleden of ouder) niet meer op gaat. De huidige cijfers verschillen te veel in aantal en inhoud. VIA is er dan ook geen voorstander van actuele cijfers met oude jaren te vergelijken.

Aan de andere kant biedt de verbeterde ongevallenregistratie tal van nieuwe mogelijkheden. Denk aan de koppeling tussen ongevallen en weg- en verkeerskenmerken zoals wegcategorisering, rijsnelheden of bijvoorbeeld de EuroRAP-score (bijvoorbeeld: hoeveel ongevallen vinden plaats op een 2-sterren weg?). Deze nieuwe toepassingen zijn geheel in de lijn met de risicogestuurde aanpak in het nieuwe 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid' van de overheid (zie www.verkeersveiligheid2030.nl).

Politieregistratie
De politie gaat in 2018, als onderdeel van het 'MEOS-project', werken met een app voor ongevallenregistratie. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de ongevallenregistratie. Deze app gebruikt gps voor het bepalen van de exacte locatie van het ongeval. Ook is de app zeer geschikt voor het opbouwen van een statistische database en het verkrijgen van meer detailinformatie.

Conclusie
De stappen die we nu al gezet hebben én de nieuwe ontwikkelingen die komen, gaan ervoor zorgen dat we op de goede weg zijn om het doel van 200.000 gedetailleerde ongevallen-registraties in 2020 te halen.

Veel alcoholincidenten rondom feestdagen

De feestmaand december is traditiegetrouw de tijd van gezellige recepties, borrels en heerlijke diners met een goed glas wijn.

Lees meer

Veel alcoholincidenten rondom feestdagen

Het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol een rol speelt, piekt tijdens het weekeinde voor Kerst en de jaarwisseling. Rond de viering van Sinterklaas en ook tijdens de kerstdagen zelf blijven pieken uit.

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. De partijen analyseerden de incidenten die plaatsvinden in de zeven weekenden tot aan de Kerst en de vier weekenden na Oud & Nieuw. Daarbij maakten ze gebruik van verkeersongevallendata van de politie van 2014 tot en met 2016. Politie en verzekeraars roepen iedereen die nog moet rijden op om rondom de feestdagen de drank te laten staan. Zo kan de laatste week van het jaar voor iedereen een feest blijven.

Jaarwisseling en weekend voor Kerst uitschieters
Het aantal alcoholongevallen tijdens de jaarwisseling ligt 29 procent hoger dan op een gemiddelde weekenddag. Dat komt neer op liefst 45 ongevallen waarbij alcohol in het spel was op zowel oudjaar- als nieuwjaarsdag. Gemiddeld vallen op beide dagen 15 ‘alcoholslachtoffers’ in het verkeer, zowel doden als (ernstig) gewonden. Ook in het weekend voor Kerst blijken gemiddeld meer bestuurders met een slok teveel op achter het stuur te kruipen. Het percentage ongelukken met alcohol ligt dan 21 procent hoger. Dat komt op de vrijdag, zaterdag en zondag gemiddeld neer op 42 ongevallen en 13 slachtoffers op elk van die dagen door drank in het verkeer.

Mannen risicogroep
De analyse maakt duidelijk dat de alcoholongevallen rond de Kerst vooral plaatshebben aan het begin van de nacht, iets na de klok van twaalf uur. Tijdens Oud & Nieuw gebeuren de meeste alcoholgerelateerde ongelukken in de (vroege) ochtend, tussen 4.00 en 9.00 uur. Opvallend is dat bij alle ongelukken waarbij drank in het spel was mannen veel vaker betrokken zijn dan vrouwen (81 om 19 procent). Rond Kerst is dat verschil met respectievelijk 76 en 24 procent iets kleiner, maar nog altijd groot. De meeste alcoholongevallen zijn eenzijdige aanrijdingen.

Altijd registreren van alle ongevallen: gebruik MobielSchadeMelden.nl
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een negende plek op de wereldranglijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s als met fietsers en voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het registreren van álle verkeersongevallen. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen op via MobielSchadeMelden.nl ongevallen te melden, om zo op makkelijke wijze de verzekeraar te informeren en gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat te helpen de verkeersveiligheid te vergroten.

Over STAR
Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. Het STAR-project krijgt steun van tien belanghebbende organisaties: Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Fietsersbond, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland.

Factsheet: Rijden onder invloed tijdens de feestdagen een probleem

Donkere dagen, meer ongevallen

Donkere dagen komen eraan, zichtbaar de weg op cruciaal

Lees meer

Donkere dagen, meer ongevallen

Nu de dagen korten en de klok dit weekend een uur teruggaat, is het cruciaal om goed verlicht de weg op te gaan. Zodra het donkerder wordt, neemt het aantal ongevallen toe – helemaal als de duisternis gepaard gaat met slecht weer. November is ‘ongevallenpiekmaand’. Zorgwekkend in de winterperiode is de stijging van het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers.

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Voor de analyse zijn verkeersdata gebruikt van de politie uit de periode 2014-2016.

Duisternis leidt tot ongevallen
Duisternis heeft een negatief effect op het aantal verkeersongevallen. Uit de data blijkt dat het verschil tussen winter- en zomertijd vooral in de ochtendspits tot grote verschillen leidt. De ochtendspits valt half september al voor een belangrijk deel in de periode dat het nog niet volledig licht is. Als de klok eind oktober een uur teruggaat, is het voordeel van een lichtere ochtend maar van korte duur door de dan snel korter wordende dagen. De maand november – piekmaand in de ongevallen – laat dat duidelijk zien. In de avondspits, die na het terugzetten van de klok in het donker verloopt, zien we dat effect ook terug in de vorm van meer ongevallen.

Slechte weersomstandigheden kunnen de (negatieve) verkeersveiligheidseffecten in de ochtend- en avondspits in de winterperiode nog verder versterken. De maanden november, december en januari tellen gemiddeld de meeste regendagen (twintig) en dat is terug te zien in de ongevalsaantallen.

Winter: voetgangers en fietsers extra kwetsbaar
Ronduit zorgelijk is dat in de winterperiode voetgangers liefst vier tot vijf keer vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen dan in het voorjaar en de zomer. Ook het aantal aanrijdingen met fietsers neemt met een factor drie toe in de donkere tijd van het jaar. Deze effecten zijn voor een groot deel het gevolg van de verminderde zichtbaarheid van deze ‘zwakke verkeersdeelnemers’, zeker tijdens slecht weer. Het STAR-collectief wijst er dan ook op dat dit het moment is voor alle verkeersdeelnemers om maatregelen te nemen om goed zichtbaar de weg op te gaan de komende maanden.

Altijd registreren van alle ongevallen: gebruik MobielSchadeMelden
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een negende plek op de wereldlijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s, fietsers en ook voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het altijd registreren van alle verkeersongevallen. Door via MobielSchadeMelden je ongeval te melden informeer je op makkelijke wijze je verzekeraar, maar help je ook je gemeente, provincie of Rijkswaterstaat om de verkeersveiligheid te vergroten.

Over STAR
Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. Het STAR-project krijgt steun van tien belanghebbende organisaties: Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Fietsersbond, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland.

Drie mogelijkheden om verkeersveiligheid in beeld te brengen

Welke aanpak past bij jouw beheerdersgebied?

Lees meer

Drie mogelijkheden om verkeersveiligheid in beeld te brengen

In 2008 heeft het rijk, de provincies, de gemeentes en de waterschappen een gezamenlijke doelstelling voor verkeersveiligheid vastgesteld: in 2020 is het aantal doden teruggebracht tot maximaal 500 en het aantal ziekenhuisgewonden tot maximaal 10.600. Om de doelstelling te halen, is een gezamenlijke inspanning nodig.

Decentralisatie
Sinds de Nota Mobiliteit in 2004, wordt ingezet op een decentrale aanpak van de verkeersveiligheid onder het motto “Centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal kan”. Decentrale overheden kunnen vaak beter dan de rijksoverheid inspelen op de lokale situatie en maatwerkoplossingen bieden. Ook de SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Ruimte) zet de lijn van decentralisatie door en benoemt verkeersveiligheid als een van de prioriteiten.

Registratie op orde
Na een periode van onderregistratie is sinds 2014 de registratiegraad van ongevallen weer terug op oude aantallen. De registratiegraad zal door het STAR-initiatief nog verder verbeteren en naar verwachting zelfs beter dan ooit worden. Het STAR-initiatief is uniek in de wereld.

1. Beleid onderbouwen met historische data
Om een lokale aanpak op maat waar te kunnen maken, zijn goede ongevallengegevens onmisbaar. Met goed zicht op ongevallen uit het verleden, is het mogelijk om herhaling van vergelijkbare ongevallen gericht tegen te gaan. Het is daarmee mogelijk om de juiste prioriteiten te stellen in beleid en om de juiste maatregelen te kiezen. Betrouwbare gegevens geven daarnaast een goed beeld van behaalde resultaten met het gevoerde beleid. Vrijwel alle wegbeheerders en de politie hebben, met een abonnement op VIA Statistiek, toegang tot de vastgestelde, historische ongevalsgegevens (het BRON-bestand).

2. Snelheid als indicator
Het is mogelijk dit abonnement uit te breiden met actuele data over snelheid (Traffic Analytics), dit zijn gegevens van HERE. Snelheden zijn een belangrijke verklarende factor én een signaal van toekomstige onveiligheid. Kortom: historische data zijn de basis voor het formuleren en monitoren van beleid. De historische data over ongevallen kunnen desgewenst worden uitgebreid met actuele data over snelheden.

3. Beleid bijsturen en actuele problemen aanpakken
Historische ongevalsdata komen pas beschikbaar na jaarlijkse vaststelling door het ministerie van I&M. Dodelijke ongevallen komen daardoor na 4-16 maanden en de overige ongevallen na 9-21 maanden beschikbaar als historische data. Door deze vertraging zijn de data vaak onbruikbaar voor het doortastend bijsturen van beleid en het oplossen van actuele problemen.

Om dit probleem op te vangen zijn naast historische nu ook actuele ongevalsdata beschikbaar. De door politie geregistreerde ongevallen zijn bijna real time voorhanden. Een ander voordeel is dat aanvullend op de politiegegevens, vanaf november 2015 ook de meldingen van ongevallen bij verzekeraars zijn opgenomen in deze actuele data. Zie ook verkeerskunde.nl/star

Het is mogelijk het basis abonnement met historische data in VIA Statistiek, uit te breiden met een abonnement met actuele data. Actuele data worden toegankelijk gemaakt met VIA Signaal en onderdelen van de VIA Monitor. Met de VIA Monitor worden tijdreeksen weergegeven waardoor de noodzaak tot handelen makkelijk kan worden bewaakt. Met VIA Signaal is het mogelijk om binnen enkele minuten problemen te herkennen en de oorzaak van de problemen te duiden. Hiermee kan het beheersgebied continu worden bewaakt en snel bij verandering worden gereageerd of bijgestuurd. Kortom: houders van dit abonnement kunnen veel sneller reageren op ontwikkelingen en problemen.

Verkeersonveiligheid hoeft geen verrassing meer te zijn
De registratie van ongevallen is nu al terug op het oude niveau van 2009 en zal de komende jaren nog verder verbeteren. Door een hogere registratiegraad en betere, actuelere gegevens ontstaat een gedetailleerd beeld van de onveiligheid en de oorzaken daarvan. Verkeersongevallen hoeven dus geen onaangename verrassing te zijn voor de wegbeheerder en politie. Met de feitelijke argumenten in handen, kunnen gerichte keuzes worden gemaakt en verantwoord.

Ongevallen 2013 beschikbaar in VIA Statistiek

Een compleet beeld met het signaal uit VIA Signaal (STAR) en de analyses in VIA Statistiek (BRON).

Lees meer

Ongevallen 2013 beschikbaar in VIA Statistiek

Met ingang van 2013 spelen diverse veranderingen in de ongevallenregistratie. Een verandering is nu ook zichtbaar in het BRON-bestand 2013, dat sinds eind augustus in VIA Statistiek beschikbaar is.

Hoger aantal ongevallen
Vorig jaar is de politie de verkeersongevallen anders gaan registreren. Dat wil zeggen dat de politie van elk verkeersongeval waarbij zij aanwezig is geweest een KenmerkenMeldingPlus maakt. De Meldkamerongevallen (=KenmerkenMeldingen) worden daarbij aangevuld (=Plus) met kenmerken van betrokkenen die door de politie op locatie zijn verzameld. Daardoor is het mogelijk deze ongevallen op te nemen in het ‘traditionele’ complete ongevallenbestand. Hierdoor ontstaat een beter zicht op de aantallen en typen verkeersongevallen.

In vergelijking met 2012 zijn, landelijk gezien, in 2013 ruim vier keer zoveel ‘complete’ ongevallen in de database opgenomen en bijna twee keer zoveel slachtofferongevallen (hierdoor daalt dus het aantal Meldkamerongevallen in het bestand). De nieuwe registratievorm is in de loop van 2013 bij de politie ingevoerd. Daardoor zijn over de laatste drie maanden van het jaar de meeste gegevens beschikbaar.

Nog beperkte vulling
Nu blijkt dat een deel van de gegevens nog niet de gewenste vulling heeft. Soms ontbreekt bijvoorbeeld de vervoerwijze en een andere keer is de toedracht niet bekend. Toch wilden we u deze gegevens niet onthouden. Een gevolg hiervan is dat bij de ongeval omstandigheid ‘Aard’ meer ongevallen dan voorheen de omschrijving ‘Onbekend’ hebben gekregen en bij Manoeuvre het veld ‘Overige’. In de door VIA afgeleide ‘Botspartners’ en ‘Veroorzaker’ is voor dergelijke situaties de omschrijving ‘Onbekend’ toegevoegd. Het is belangrijk om hier in uw analyse rekening mee te houden.

Verbetering
Binnen het STAR initiatief wordt gewerkt aan vernieuwingen in de ongevallenregistratie met als doel een completer beeld te krijgen van de verkeersongevallen in kwaliteit en kwantiteit. Het aantal ongevallen is dus flink gestegen, alleen de vulling van de registratie verdient verbetering. Samen met de politie is VIA het traject ingeslagen om de komende periode de kwaliteit van de registratie te verbeteren. In overleg met RWS zal bekeken worden hoe de gegevens in BRON opgenomen kunnen worden zodat er weer stabiele jaarcijfers beschikbaar zijn. De eerste belangrijke stap is gezet, het is nu tijd voor de volgende.

BRON & STAR database
Het BRON-bestand van RWS, met de functie jaarlijks overzicht te geven van de verkeersongevallen, blijft dus bestaan. RWS voert daarvoor de nodige controles en aanpassingen in het bestand door. Uw huidige abonnement, met als doel (detail) analyses uit te voeren, blijft dan ook gewoon beschikbaar en belangrijk voor uw beleid.

Aanvullend op de database met historische jaarcijfers staat het huidige VIA Signaal met de actuele ongevallengegevens (STAR). Het betreft een eenvoudig te bedienen programma waarin de actuele ongevallengegevens van het lopende jaar (nu 2014) worden opgenomen. De gebruikers ontvangen telkens als er weer nieuwe cijfers zijn toegevoegd een bericht. Het doel is het signaleren van aandachtspunten.

Meer ongeval gegevens nu beschikbaar

De kansen voor verkeersveiligheid dankzij ViaStat Signaal (STAR).

Lees meer

Meer ongeval gegevens nu beschikbaar

Tijdens het NVVC in Den Bosch op 24 april jongstleden is de STAR Safety Deal ondertekend. Een belangrijke stap die het doel van de politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA om alle ongevallen te registreren weer dichterbij heeft gebracht. Maar liefst acht belanghebbende organisaties tekende de Safety Deal. Tijd om ons te richten op de kansen die STAR ons gaat bieden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

STAR, Smart Traffic Accident Reporting, de naam zegt het al, richt zich op een slimme manier van ongevallengegevens verzamelen. Uiteraard met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is binnen STAR expliciet gekeken naar de keten ‘ongeval > registratie > analyse’. Ongevallenregistratie start bij de bron: het ongeval zelf op de exacte locatie. Om alle ongevallen te registreren worden de gegevens van de politie en van alle verzekeraars samengevoegd. Voor beide situaties geldt dat de inspanning van de registratie beperkt moet zijn. Voor de betrokkenen is ‘registratie’ op zich geen doel, maar een noodzakelijke bijkomstigheid. Vandaar dat STAR zich richt op grote aantallen real time registraties met een beperkte set aan gegevens van goede kwaliteit.

VIA staat aan de lat om met slimme digitale koppelingen de beperkte set aan ongevallenkenmerken completer te maken. Denk hierbij aan weergegevens, geografische gegevens of wegwerkzaamheden, maar op termijn ook informatie uit social media. Deze nieuwe aanpak biedt een stabiele en betrouwbare registratie en daardoor nieuwe kansen bij het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid. Dit artikel geeft een doorkijk naar de korte termijn mogelijkheden.

Signaal functie
Voor het eerst in de geschiedenis krijgen we in Nederland een real time ongevallenbestand. Dat wil zeggen dat binnen enkele uren nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de eerste gegevens al beschikbaar komen. Dat biedt nieuwe kansen. In het verleden heeft een goed inzicht in de ongevallen Nederland gemotiveerd de onveiligheid effectief aan te pakken. Juist deze signaalfunctie willen we als eerste wapen inzetten. Vanaf mei 2014 komt een volledig nieuw onderdeel van ViaStat beschikbaar dat helpt de informatie uit de signaalfunctie real time bij beslissingmakers inzichtelijk te maken. Deze nieuwe toepassing ViaStat Signaal geeft op eenvoudige wijze de meest actuele cijfers weer. De basis vormt de ongevallenkaart waarop de gebruiker kan inzoomen en direct inzicht heeft in onveilige locaties, routes en gebieden. Aan de zijkant van het scherm geven grafieken inzicht in welke soorten ongevallen het meest voorkomen. Door op het kenmerk of een combinatie van kenmerken, bijvoorbeeld vervoerwijze: auto en leeftijd: 25 t/m 39, te klikken worden deze ongevallen geselecteerd en op de kaart afgebeeld. Door ViaStat Signaal zo eenvoudig in het gebruik te houden kan iedereen er mee werken en wordt het effect van het signaal versterkt.

Altijd en overal beschikbaar
De nieuwe software van VIA wordt zo ontwikkeld dat het op elk device (pc, tablet en smartphone) met internet werkt en eenvoudig is te bedienen. Dat maakt ViaStat Signaal geschikt voor bijvoorbeeld de Verkeerscommissie of Driehoeksoverleg. Overleggen waarbij wethouders, raadsleden of politiestaf alle over exact dezelfde informatie beschikken. Bovendien komt de mogelijkheid beschikbaar om de signaalfunctie naar eigen inzicht in te stellen: welke informatie (bijv. dodelijk ongeval) moet wanneer (bijv. Direct) worden gemeld.

Benchmark & prognose
Het real time, betrouwbaar en met voldoende omvang beschikbaar komen van de ongevallengegevens maakt het mogelijk beslissingmakers te ondersteunen met een benchmark waardoor aandachtpunten eenvoudiger zijn te herkennen. Denk hierbij aan een vergelijking van de aantallen fietsongevallen op gemeentelijk niveau in vergelijking met referentiegemeenten. Het real time volgen van de gegevens maakt het mogelijk snel in te springen op ontwikkelingen. Om hierin nog meer inzicht te geven helpt een prognose van het verwachtte jaartotaal. Dit biedt nieuwe kansen om verkeersveiligheid meer prioriteit op de (politieke) agenda te geven met als doel een op feiten gebaseerd beleid en een gerichte aanpak.

Snelheid als indicator voor verkeersonveiligheid

Geen snelheid, geen ongevallen

Lees meer

Snelheid als indicator voor verkeersonveiligheid

Snelheid is de kern van ons verkeersveiligheidsprobleem. Feitelijk is snelheid van invloed op bijna alle verkeersongevallen: geen snelheid, geen ongelukken. De SOM van gegevens, (combinatie van Snelheid, Ongevallen en Meldingen) die allen beschikbaar zijn binnen ViaStat, maken een integrale aanpak met snelheid als indicator mogelijk.

Op de eerste plaats is snelheid van invloed op het risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Bij een hogere snelheid, is het immers moeilijker om op tijd te reageren om een ongeval te voorkomen. Ten tweede, is de snelheid van invloed op de schade als gevolg van een ongeval. Bij een hogere (bots)snelheid in een botsing met een ander voertuig, weggebruiker of obstakel komt er meer energie vrij. Een deel van deze energie moet worden geabsorbeerd door het kwetsbare menselijk lichaam.

Europees onderzoek wijst uit dat in ongeveer 30% van de dodelijke ongevallen snelheid een essentiële factor is geweest. In dit artikel besteden we aandacht aan de relatie tussen snelheid en verkeersongevallen. De bron voor dit artikel is het SafetyNet rapport Speeding uit 2009 (European Commission, Directorate-General Transport and Energy; Safetynet (2009) Speeding) en de Speed Profiles van TomTom zoals deze nu beschikbaar zijn in ViaStat.

Snelheidstoename leidt tot meer ongevallen
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat 1 km/u snelheidstoename leidt tot 3% meer verkeersongevallen. Het exacte percentage verschilt per snelheidsregime. Op 120 km/u wegen ligt de toename op 2% en op de 50 km/u wegen op 4%. In de praktijk is de relatie complexer.

De exacte relatie hangt van veel factoren af, maar vooral van de gereden snelheid en het wegtype. Hoe hoger de snelheid, hoe groter het risico op ongevallen. Op sommige wegen is de verkeerssituatie complexer dan op andere wegen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal en het type kruispunten en de afwezigheid of aanwezigheid van voetgangers, fietsers en/of landbouwvoertuigen. In meer complexere verkeerssituaties is het ongevalsrisico hoger.

ViaStat Speed Profiles
De snelheidsdata van TomTom geeft een gedetailleerd inzicht in de snelheid voor een dicht wegennet in Nederland. Bijna de helft van de gemeenten in Nederland gebruikt ViaStat Speed Profiles in de strijd tegen de verkeersonveiligheid. Toch is ten opzichte van 2012 het aandeel wegen waarop te hard wordt gereden met ongeveer 1.000 kilometer gestegen van 28% (18.622 kilometer, gemeten per rijrichting) naar 29% in 2014 (19.614 kilometer, gemeten per rijrichting).

De snelheid op de 30 km/u wegen wordt gemiddeld met 7 km/u overschreden. Dat betekent een verhoogd ongevalsrisico van 28%. Voor de 50, 60 en 70 km/u wegen is de overschrijding 10% met een verhoogd risico van respectievelijk 20, 24 en 28%. In totaal vormen deze wegen 78% (15.134 kilometer) van ons wegennet.

Inzicht in verkeersveiligheid
ViaStat helpt om voor elke individuele gemeente in Nederland inzicht in verkeersveiligheid te krijgen. De automatische monitorrapportage in ViaStat Speed Profiles geeft eenvoudig overzicht en combineert locaties waar structureel te hard wordt gereden met gegevens van ernstige slachtofferongevallen en nu ook met de meldingen over te hard rijden uit het Meldpunt Veilig Verkeer. Uit de meldingen van het Meldpunt Veilig Verkeer blijkt ook dat snelheid de grootste oorzaak is van het gevoel van onveiligheid. 16% van gemelde problemen heeft betrekking op ‘te hard rijden’. Hiervan ligt 75% binnen de bebouwde kom.?? De SOM-aanpak waarin snelheid, ongevallen en meldingen worden gecombineerd, zorgt ervoor dat wegbeheerders een compleet overzicht wordt geboden.

Locatie-gerichte aanpak
Een locatiegericht verkeersveiligheidsbeleid kan dus zeer goed gebaseerd zijn op snelheid. Dit biedt een aantal voordelen: mogelijkheid tot preventief werken, integrale aanpak met bereikbaarheid en milieu waarbij snelheid een belangrijke rol speelt en de combinatie met andere databronnen (Snelheid, Ongevallen en Meldingen) maken een proactieve aanpak mogelijk.

Alle verkeersongevallen geregistreerd dankzij STAR

De politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA slaan de handen ineen.

Lees meer

Alle verkeersongevallen geregistreerd dankzij STAR

Alle verkeersongevallen registreren. Dat is het streven van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA. Vanaf najaar 2013 werken deze organisaties , samen met een brede stakeholdersgroep, onder de naam STAR (Smart Traffic Accident Reporting) samen aan het realiseren van dit doel. Hiervoor zal de SchadeMelden app worden vernieuwd waardoor ongevalsbetrokkenen naast het melden van de schade bij de verzekeraar, ook direct het ongeval registreren. De app wordt derde kwartaal 2014 in gebruik genomen.

De verkeersongevallenregistratie in Nederland kampt met een grote onderregistratie. De succesvolle Nederlandse aanpak van verkeersveiligheid komt in gevaar als goede ongevallencijfers uitblijven. Beleidsmonitoring, analyses en evaluaties zijn steeds minder mogelijk. Het maatschappelijk belang om de ongevallenregistratie op korte termijn te verbeteren is groot. Daarom slaan de politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA de handen ineen. Binnen het STAR project ligt de focus op de gehele keten: ‘ongeval> registratie > analyse’].

De politie moet zorgen voor een gedegen ongevallenregistratie en het bieden van de gewenste ondersteuning aan betrokkenen bij verkeersongevallen. Zo is de politie gestart met de verbeterde ongevallenregistratie: Kenmerkenmelding Plus. Een stap die de kwaliteit van de ongevallendatabase voor verkeersveiligheid en het sneller beschikbaar komen van gegevens ten goede komt.

Het Verbond van Verzekeraars streeft naar zorgvuldige hulp aan slachtoffers en efficiënte afhandeling van de schade. Daarbij wil het verbond het vijftig jaar oude Europese Schadeformulier vervangen door een digitale versie, MobielSchademelden. Deze applicatie zal het komende jaar geschikt worden gemaakt voor het nieuwe schademelden waarbij de gegevensverzameling wordt verbreed.

VIA streeft naar het inzichtelijk maken van de gegevens over de verkeersveiligheid voor overheden. In die missie werkt VIA al geruime tijd samen met veel verschillende partners in de veiligheidsmarkt om kwalitatief goede data te verzamelen en in te zetten via een vernieuwde werkwijze. Op die manier krijgen overheden opnieuw de mogelijkheid om stevig grip te krijgen op verkeersveiligheid.

Gezien het maatschappelijke belang van een goede ongevallenregistratie is gekozen voor het samenstellen van een brede vertegenwoordiging in een ‘Stakeholdersgroep’. Op het NVVC zal deze groep bekend worden gemaakt en zal gezamenlijk een ‘Safety Deal’ worden ondertekend.

Mobiel melden, met of zonder smartphone.
In de nieuwe situatie zijn de ongevalsbetrokkenen primair verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het verkeersongeval. Dat geldt niet alleen voor de motorrijtuigenverzekering, maar ook voor de WA- verzekering (bv fietsers) en zorgverzekering (afdekken eigen risico). De ongevalsbetrokkenen hebben een direct belang bij een correcte en vlotte afhandeling van de schade door de verzekeraar. De vragenlijst zal ‘smart’ zijn zodat de ongevalsbetrokkenen uitsluitend om relevante informatie wordt gevraagd. Zo kan bijvoorbeeld om het manoeuvrediagram worden gevraagd, wat belangrijke informatie voor de wegbeheerder oplevert. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van automatische bestandskoppelingen zoals informatie die de smartphone kan geven over de exacte locatie en de weersomstandigheden.

MobielSchademelden
Het gezamenlijke streven is om via de vernieuwde MobielSchademelden app 100% van de verkeersongevallen te registreren. Daarnaast wordt een snellere reactie mogelijk gemaakt doordat de data ‘real time’ beschikbaar komt in ViaStat voor overheden en wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde van het jaar wordt de database afgesloten waarna de informatie uit de database zal worden gepubliceerd. Ook wordt, door het verzamelen van een completer beeld, een specifiekere benadering mogelijk. Daarbij spelen de ongevalsbetrokkenen en hun smartphone een cruciale rol. Nederland telt momenteel 8 miljoen smartphones waardoor de kans groot is dat bij een ongeval de betrokkene in staat is de ongevallenregistratie via MobielSchademelden af te handelen. Deze kans is nog groter wanneer twee partijen bij het ongeval betrokken zijn. Voor de registratie via MobielSchademelden hoeft slechts één partij over een smartphone te beschikken. In het proces van afhandeling is rekening gehouden met verschillende scenario’s.

Ongevallen aangevuld door weggebruikers zelf

Combinatie van bronnen maakt proactieve, preventieve aanpak mogelijk.

Lees meer

Ongevallen aangevuld door weggebruikers zelf

Een van de drie kernpunten van VIA is het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid voor de wegbeheerder. Dit is belangrijk, zeker als je bedenkt dat bijna alle wegbeheerders in Nederland gebruik maken van de module Ongevallen binnen ViaStat. Het ongevallenbestand is de laatste jaren echter verminderd in zowel kwaliteit als kwantiteit. VIA werkt daarom, onder de naam STAR, samen met de politie en het Verbond van Verzekeraars aan de verbetering van de ongevallenregistratie. Maar zelfs als deze optimaal is, hebben we nog geen totaaloverzicht van wat er in het verkeer gebeurt. Naast het ontsluiten van verkeersongevallen gaan we daarom verder met het inwinnen van specifieke verkeerskundige data.

Het registreren van alle ongevallen door de politie is bijna een achterhaald concept. Daarbij wordt de politie niet altijd ingelicht wanneer er een ongeval is gebeurd. Denk hierbij aan eenzijdige ongevallen, fietsongevallen of ongevallen met slechts lichte schade. Toch is het voor wegbeheerders belangrijk om ook van deze ongevallen kennis te nemen. Dankzij STAR zullen ongevalsbetrokkenen worden gevraagd het ongeval te registreren via de MobielSchademelden app. Op die manier worden de ongevallen waarbij de politie niet aanwezig is of hoeft te zijn, toch in kaart gebracht.

Ongevallen aangevuld
De vraag rijst nu of dat we slechts reactief te werk kunnen gaan. Met andere woorden, moeten er eerst ongevallen gebeuren voordat verkeersonveiligheid zichtbaar wordt. Met de snelheden van TomTom (ViaStat Speed Profiles) konden we zonder het complete overzicht van ongevallen, toch potentieel gevaarlijke locaties aanwijzen. Echter weggebruikers kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het aanvullen van de bestaande ongevallengegevens. Daarom lanceerde VIA, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer. Dit Meldpunt Veilig Verkeer geeft weggebruikers de mogelijkheid om gevoelens van onveiligheid al in een vroeg stadium te melden. Met gebruik van het Meldpunt ontstaat er de mogelijkheid om preventief te werk te gaan. Via het Meldpunt Veilig Verkeer krijgen de wegbeheerder of professionals van verkeersveiligheidsorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland de kans om de situatie, samen met buurtbewoners, te verbeteren. De wegbeheerder heeft de regie en faciliteert verkeersveiligheidsorganisaties, de politie en burgers in het verbeteren van verkeerssituaties voordat er ongevallen gebeuren.

Compleet overzicht
Resultaat: de wegbeheerder heeft een compleet overzicht van wat er op straat gebeurt. Zowel de ongevallen (ViaStat Ongevallen), snelheden (ViaStat Speed Profiles) als meldingen uit het Meldpunt Veilig Verkeer (ViaStat Meldingen) zijn in ViaStat beschikbaar voor analyse. Daarnaast biedt het Meldpunt Veilig Verkeer een gebruiksvriendelijke tool waarmee wegbeheerders met actieve burgers kunnen communiceren. Zo krijgen wegbeheerders niet alleen een totaaloverzicht van de verkeersveiligheid maar ook de mogelijkheid om met een kleine inspanning veel te bereiken.

Deze website functioneert niet goed zonder cookies.