Nieuwe inzichten in verkeersveiligheid

Verkeerskundig ICT-bureau VIA heeft in opdracht van STAR een onderzoek uitgevoerd om risico gestuurd te kunnen werken.

Lees meer

Bij VIA werken we aan..

..het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid.

Wij geven met onze software en data overheden een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid.

..het stimuleren van een efficiënte werkwijze.

Wij zetten ons in om het werken aan verkeersveiligheid op feiten gebaseerd en zo kosteneffectief mogelijk te maken.

..het samenbrengen van mensen en kennis.

Wij bieden onze software-gebruikers een verkeersveiligheid platform om krachten te bundelen en ervaring te delen.

Nieuws.

Onze Partners.

Nieuwe inzichten in verkeersveiligheid

Verkeerskundig ICT-bureau VIA heeft in opdracht van STAR een onderzoek uitgevoerd om risico gestuurd te kunnen werken.

Nieuwe inzichten in verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Nederland staat in de belangstelling. Het aantal verkeersdoden en –gewonden laat in 2018 opnieuw een stijging zien. Wij zien een diverser verkeersbeeld door nieuwe typen voertuigen en afleiding vormt een steeds groter gevaar op onze wegen. Een pro-actieve en integrale aanpak is belangrijk om grip te blijven houden op de verkeersveiligheid.

Verkeerskundig ICT-bureau VIA heeft in opdracht van STAR een onderzoek uitgevoerd om risico gestuurd te kunnen werken. STAR is een samenwerking van politie, verzekeraars en VIA met als doel de ongevallenregistratie en de verkeersveiligheidsinformatie te verbeteren. In kaart is gebracht welke factoren van invloed zijn op de verkeersonveiligheid. Er is niet alleen gekeken naar ongevallenconcentraties, maar ook naar de gereden snelheden vanuit het oogpunt van informatie gestuurde handhaving.

Het resultaat van het onderzoek maakt het mogelijk de trajecten van het drukste wegennet van Nederland te prioriteren via een landelijk, regionale en lokale top 10 van onveilige trajecten op basis van ongevallen- én snelheidsscore. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat snelheid niet het grootste probleem vormt. Opmerkelijk is dat op trajecten met een hoge ongevallenscore, waar snelheid niet het grootste probleem vormt, verhoudingsgewijs meer slachtoffers vallen. Dit zijn vooral de 50-wegen binnen de bebouwde kom, gevolgd door 80-wegen. De infrastructuur in relatie tot het gebruik van de weg vormt aldus een belangrijke factor voor de verkeersveiligheid op deze wegen. Naast het informeren over verkeersveiligheid en het handhaven door politie op snelheid, is mede door dit rapport inzichtelijk gemaakt waar verbeteringen door te voeren zijn in ons wegennet. Het resultaat is als interactieve kaart van de drukste wegen van Nederland is te vinden op de STAR website (www.star-verkeersongevallen.nl).

Altijd registreren van alle ongevallen: gebruik MobielSchadeMelden.nl
Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s als met fietsers en voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het registreren van álle verkeersongevallen. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen op via MobielSchadeMelden.nl ongevallen te melden, om zo op makkelijke wijze de verzekeraar te informeren en gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat te helpen de verkeersveiligheid te vergroten.

Onderzoeksrapport 'Nieuwe inzichten in verkeerveiligheid'.
Deze website functioneert niet goed zonder cookies.